White on White
White on White
Untitled no. 08 (Diptych)
Untitled no. 08 (Diptych)
Homage
Homage